kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

Hipoteka i księgi wieczyste

Niezwykle istotną sprawą dla każdego z nas jest ochrona posiadanej własności. Prawo własności nieruchomości (np.: gruntu, budynków, lokali itp.) możemy chronić dwutorowo. Po pierwsze, poprzez ujawnienie i podanie do publicznej wiadomości - kto zgodnie z prawem jest ich właścicielem. Po drugie, poprzez ujawnienie i podanie do publicznej wiadomości faktu obciążenia/braku obciążenia posiadanej przez nas nieruchomości tzw. hipoteką. Z prawnego punktu widzenia w/w sprawy reguluje się przy wykorzystaniu instytucji ksiąg wieczystych, które prowadzi się aby ustalić stan prawny nieruchomości, a także:

 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,
 • do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w księdze wzmiankę. Co ważne wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu.

Najważniejsze jednak, iż domniemywa się, że prawo z księgi wieczystej
jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym!
Domniemywa się także, że prawo wykreślone z księgi nie istnieje!

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze, a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Służy temu powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - zobacz niżej Zakres usług Kancelarii.

Powyższe ściśle wiąże się z instytucją hipoteki, gdyż do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniężnej. Przedmiotem hipoteki poza prawem własności nieruchomości może być także prawo użytkowania wieczystego (w tym wypadku hipoteka obejmuje również budynki i urządzenia na użytkowanym terenie, stanowiące własność wieczystego użytkownika). Przedmiotem hipoteki mogą być także:

 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Podstawowe rodzaje hipotek:
Hipoteka zwykła - w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Ustanowienie hipoteki to dzisiaj podstawowa sprawa gdy ubiegamy się o uzyskanie wysokiego kredytu bankowego lub gdy chcemy pożyczyć znaczną kwotę pieniędzy do znajomych.

Hipoteka kaucyjna - wierzytelności o wysokości nieustalonej mogą być zabezpieczone hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej. Ten rodzaj hipoteki może zabezpieczać istniejące lub mogące powstać wierzytelności z określonego stosunku prawnego albo roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną. Ten rodzaj hipoteki jest często stosowany przez banki udzielające tzw. kredytów hipotecznych. Hipoteka kaucyjna może być zmieniona na hipotekę zwykłą, a hipoteka zwykła na kaucyjną.

Hipoteka przymusowa - wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym (np.: wyrok sądu itp.), może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Ten rodzaj hipoteki może posłużyć jako element dozwolonego przez prawo "nacisku" na nierzetelnych dłużników, których poprzez wpisanie hipoteki przymusowej lub ostrzenia o toczącej się egzekucji można skuteczniej nakłonić do spłaty zadłużenia.


Zakres usług Kancelarii.

  Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski świadczy usługi prawne na rzecz swoich Klientów (dla osób fizycznych, dla firm prywatnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych, a także dla przedsiębiorstw państwowych) w zakresie postępowań przed sądem wieczysto-księgowym związanych z:
 • ustanowieniem, wykreśleniem hipoteki (zwykłej, kaucyjnej lub przymusowej), oraz postępowań dotyczących innych wniosków składanych do tegoż sądu np.:
 • o założenie księgi wieczystej,
 • o zmianę prawa własności,
 • o ujawnienie roszczeń z tytułu umowy przedwstępnej (co może być doskonałym zabezpieczeniem np.: w razie upadłości dewelopera),
 • o ujawnienie ograniczonych praw rzeczowych,
 • o wpisy ostrzeżeń (np.: o toczącej się egzekucji),
 • o sprostowanie oznaczenia nieruchomości i inne.
  Przykładowo przedstawiamy także zakres pism i wniosków jakie Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski może przygotować dla swoich Klientów:
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczysto-księgowym,
 • powództwo w sprawie o stwierdzenie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 • wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści KW z rzeczywistym stanem prawnym,
 • opiniowanie umów z deweloperami dotyczących sprzedaży i wyodrębnienia lokali,
 • postępowanie dotyczące podwójnego hipotekowania nieruchomości,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o wydanie nieruchomości.
  Pomagamy przy wypełnieniu i składaniu w sądzie formularzy dotyczących postępowania wieczysto-ksiegowego takich jak:
 • wniosek o założenie księgi wieczystej,
 • wniosek o wpis w księdze wieczystej,
  załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej.
  załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej.
  załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania .
  załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy.
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej,
 • wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej,
 • wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.

Wiecej informacji na stronie Kancelarii: www.kancelaria-dyczewski.pl.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

05-120 Legionowo
ul. Sosnowa 37
tel. 605 519 913
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

Piotr Dyczewski

Radca Prawny Legionowo

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913