kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

prawo gospodarcze

Radca Prawny Piotr Dyczewski prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizuje się w dziedzinie - prawo gospodarcze. Pod pojęciem tym należy rozumieć, nie tylko powszechnie spotykanie postępowania sądowe o zapłatę (z tytułu dostaw towarów lub usług) toczone między przedsiębiorcami (spółki z.o.o. spółki akcyjne, spółki osobowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe itp.) ale także postępowania rejestrowe prowadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz postępowania upadłościowe i naprawcze, a także postępowania zmierzające do zlikwidowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dla ułatwienia orientacji poniżej przedstawiamy przykładowy katalog pismo procesowych i czynności w których nasza Kancelaria służy pomocą swoim Klientom.

     Pisma procesowe dotyczące postępowania przed sądem I instancji:
Pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym oraz uproszczonym (pozwy na formularzach).
Odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od wyroku zaocznego.
Cofnięcie pozwu.
Wniosek o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu.
Wniosek o zwolnienie osoby prawnej od kosztów sądowych.
Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.
Wniosek pozwanego o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia.
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.
Sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności.
Wniosek o zawieszenie postępowania.
Wniosek powoda o podjęcie postępowania.
Wniosek o umorzenie postępowania.
Wniosek o sprostowanie wyroku, uzupełnienie wyroku lub jego wykładnię.

     Pisma dotyczące postępowania odwoławczego:
Apelacja oparta na naruszaniu prawa materialnego i sprzeczności istotnych ustaleń sądu, lub na nieważności postępowania.
Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku sądu.
Odpowiedź na apelację.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zarzutów od nakazu zapłaty.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie skargi na czynności komornika.
Zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu.

     Pisma dotyczące wznowienia postępowania:
Skarga o wznowienie postępowania na podstawie oparcia wyroku na dokumencie podrobionym.
Skarga o wznowienie postępowania z powodu nieważności.
Skarga o wznowienie postępowania na podstawie nowych faktów i dowodów.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania.
Zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania.

     Pisma dotyczące postępowania rejestrowego:
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu rejestrowym.

     Pomoc przy wypełnieniu Formularzy:
Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WA).
Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WE).
Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WF).
Emisje akcji - załącznik do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WG).
Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WH).
Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS-WJ).
Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK).
Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZA).
Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZE).
Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZF).
Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZJ).
Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZK).
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZS).
Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZP).
Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZR).
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZH).
KRS-WM (Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-X1 (Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa).
KRS-Z22 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego).
KRS-Z10 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń).
KRS-W1 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa).
KRS-W2 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna).
KRS-W4 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna).
KRS-W5 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia).
KRS-W6 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa).
KRS-W7 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
KRS-W8 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych).
KRS-W9 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą).
KRS-W10 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń).
KRS-W22 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego).
KRS-Z5 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia).
KRS-Z8 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych).
KRS-ZM (Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-W3 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
KRS-W20 (Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa).
KRS-Z1 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa).
KRS-Z2 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna).
KRS-Z6 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa).
KRS-Z7 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
KRS-WL (Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-ZL (Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-ZY (Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym).

     Powództwa i pisma dotyczące postępowania w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego:
Powództwo dłużnika o ustalenie, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje.
Powództwo dłużnika o pozbawienie wykonalności stanowiącej tytuł wykonawczy listy wierzytelności.
Pozew o stwierdzenie bezskuteczności czynności upadłego dokonanej z małżonkiem.
Pozew o wyłączenie z masy upadłości.
Pozew o stwierdzenie bezskuteczności czynności upadłego polegającej na zapłacie długu niewymagalnego.
Pozew o stwierdzenie bezskuteczności umowy.
Pozew o ustalenie nieistnienia wierzytelności.

     Pisma:
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu.
Zażalenie dłużnika na postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości.
Zażalenie wierzyciela na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia zmiany układu w postępowaniu upadłościowym.
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym.
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wszczęcia postępowania o zmianę układu w postępowaniu upadłościowym.
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym.
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uchylenia układu w postępowaniu upadłościowym.
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia utraty wykonalności sądowego tytułu wykonawczego.
Zażalenie na postanowienie Sędziego-Komisarza w przedmiocie ustalenia listy wierzycieli obejmującej poszczególne kategorie ich interesów.
Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie oddalenia sprzeciwu wierzyciela.
Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości.
Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie uwzględnienia zarzutów do planu podziału funduszów masy upadłości.
Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie dokonania zmian na liście wierzytelności.
Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie ustalenia kosztów likwidacji majątku upadłego.
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie ukończenia postępowania upadłościowego.
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego.
Odpowiedź dłużnika na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.
Wniosek osoby trzeciej o wyłączenie z masy upadłości.
Wniosek małżonka upadłego o wyłączenie rzeczy z masy upadłości.
Zgłoszenie wierzytelności.
Zgłoszenie wierzytelności zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądowym.
Zgłoszenie wierzytelności wraz z oświadczeniem o potrąceniu.
Sprzeciw upadłego od listy wierzytelności.
Zarzuty wierzyciela przeciwko planowi podziału funduszów masy.
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z ustalonej listy wierzytelności.
Wniosek wierzyciela o zwrot dokumentów.
Wniosek o wyrażenie zgody na spełnienie przez syndyka świadczenia wynikającego z zobowiązania powstałego po ogłoszeniu upadłości.
Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego.
Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Odpowiedź na wniosek w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913