kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

prawo lokalowe

Ostatnie lata to okres intensywnego rozwoju w Polsce budownictwa wielomieszkaniowego inspirowanego zarówno przez deweloperów prywatnych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przewłaszczeń własności lokali jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa a nawet zakładów pracy na rzecz dotychczasowych najemców lub innych uprawnionych osób.
Pojęciem robiącym dużą karierę jest - odrębna własność lokalu - mogąca powstać na nieruchomości gruntowej o uregulowanym tytule prawnym (np.: użytkowanie wieczyste) ujawnionym w księdze wieczystej. Można ją także ustanowić w oparciu o umowę, jednostronne oświadczenie woli właściciela, postanowienie sądu znoszące współwłasność, a nawet poprzez wyrok sądu nakazujący właścicielowi nieruchomości złożenie oświadczenia woli o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i przeniesienie jej na uprawnionego (jeżeli właściciel nie dokonał tego dobrowolnie - na podstawie umowy).


Mając powyższe na uwadze Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski, świadczy usługi w dziedzinie - prawo lokalowe. Pod pojęciem tym rozumieć należy sprawy związane z ustanowieniem własności lokali, prawami i obowiązkami właścicieli lokali, a w końcu także sprawy dotyczące zarządu nieruchomością wspólną. Kancelaria służy pomocą także w przygotowaniu pism i wypełnieniu formularzy w postępowaniu wieczystoksiegowym. Pomagamy w przygotowaniu następujących pism, pozwów, wniosków sądowych oraz formularzy:
Pozew o zobowiązanie przedsiębiorcy (dewelopera) do ustanowienia odrębnej własności lokalu wybudowanego na podstawie umowy o budowę lokalu.
Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości przez wyodrębnienie własności lokali.
Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.
Wniosek zarządu wspólnoty mieszkaniowej o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd.
Wniosek właściciela lokalu o wyrażenie zgody na podział lub połączenie lokalu.
Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego.
Pozew o eksmisje z lokalu mieszkalnego.
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Wniosek o założenie księgi wieczystej (formularz KW-ZAL).
Wniosek o wpis w księdze wieczystej (formularz KW-WPIS).
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej formularz ( KW-ZAD).
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (formularz KW-OZN).
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (formularz KW-WU).
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (formularz KW-PP).
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (formularz KW-ODPIS-AKT).
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (formularz KW-WGLAD).
Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (formularz KW-ODPIS).


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913