kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

pisma procesowe

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski pomaga w przygotowaniu pism procesowych z zakresu spraw dotyczących postępowania przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego, skarg kasacyjnych, wznowienia postępowania, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także spraw rodzinnych i opiekuńczych, spraw małżeńskich, spraw ze stosunków między rodzicami i dziećmi. Proponujemy pomoc w przygotowaniu pism procesowych takich jak :

     Pisma procesowe dotyczące postępowania przed sadem I instancji:
Oświadczenie powoda o ograniczeniu powództwa - cofnięcie pozwu w części.
Wniosek pozwanego o przyznanie kosztów procesu wobec cofnięcia pozwu.
Wniosek pozwanego o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu.
Wniosek pozwanego o przekazanie sprawy sądowi właściwemu.
Wstąpienie do sprawy po stronie powodowej.
Wniosek o zwolnienie osoby prawnej od kosztów sądowych.
Wniosek o wyznaczenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania.
Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego.
Wniosek o wyznaczenie kuratora dla doręczeń.
Wniosek o przedłużenie terminu sądowego.
Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.
Wniosek pozwanego o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia.
Wniosek o odroczenie rozprawy.
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.
Sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności.
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Interwencja główna.
Interwencja uboczna po stronie pozwanej.
Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej.
Odpowiedź na pozew, gdy pozwany kwestionuje powództwo.
Odpowiedź na pozew, gdy pozwany uznaje powództwo.
Wniosek o zawieszenie postępowania.
Wniosek powoda o podjęcie postępowania.
Wniosek o umorzenie postępowania.
Wniosek powoda o wezwanie do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego.
Wniosek pozwanego o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego.
Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie, celem wstąpienia do sprawy w charakterze powoda.
Wniosek powoda o sprostowanie wyroku.
Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku.
Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku.

     Pisma dotyczące postępowania odwoławczego:
Apelacja pozwanego oparta na naruszaniu prawa materialnego i sprzeczności istotnych ustaleń sądu.
Apelacja pozwanego oparta na nieważności postępowania.
Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku sądu.
Odpowiedź pozwanego na apelację powoda.
Zażalenie na postanowienie sądu.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zarzutów od nakazu zapłaty.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania.
Zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania.
Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie skargi na czynności komornika.
Zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu.
     Skarga kasacyjna:
Skarga kasacyjna oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego.
Oświadczenie o cofnięciu kasacji.

     Wznowienie postępowania:
Skarga o wznowienie postępowania na podstawie oparcia wyroku na dokumencie podrobionym.
Skarga o wznowienie postępowania z powodu nieważności.
Skarga o wznowienie postępowania na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Skarga o wznowienie postępowania na podstawie nowych faktów i dowodów.
Skarga o wznowienie postępowania na podstawie res iudicata.
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania.
Zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania.

     Pisma procesowe dotyczące postępowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Pozew o ustalenie nawiązania stosunku pracy na podstawie mowy o pracę na czas nieokreślony oraz o przywrócenie do pracy.
Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.
Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Pozew o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika.
Pozew o przywrócenie do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru.
Pozew o zapłatę odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru.
Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej.
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy.
Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy.
Pozew o zapłatę z tytułu niewypłacenia odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Pozew o zapłatę z tytułu naruszenia zakazu konkurencji w okresie trwania stosunku pracy.
Pozew o uchylenie kary porządkowej.
Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika.
Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin.
Odwołanie od decyzji ZUS.

     Pisma dotyczące postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych:
Wniosek o podział majątku wspólnego.
Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej.
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Wniosek o wydanie dziecka.
Wniosek o przysposobienie.
Wniosek o przysposobienie.
Wniosek o ustanowienie kuratora.
Wniosek rodziców o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny.
Wniosek o orzeczenie separacji.
Wniosek o zniesienie separacji.
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej.
Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego.
Wniosek o zniesienie separacji.
Wniosek o orzeczenie separacji.

     Pisma dotyczące postępowania w sprawach małżeńskich:
Pozew o unieważnienie małżeństwa.
Pozew o rozwód.
Pozew o rozwód bez orzekania o winie.
Pozew o rozwód z winy pozwanego.
Pozew o rozwód z winy pozwanego i eksmisję.
Pozew o orzeczenie separacji.

     Pisma dotyczące postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi:
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.
Pozew o ustalenie macierzyństwa.
Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa.


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913