kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

pozwy

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski przygotuje pozwy do sądu w opisanym poniżej zakresie:
Pozew o zachowek.
Pozew w postępowaniu upominawczym.
Pozew o alimenty.
Pozew o zapłatę w sprawie cywilnej lub gospodarczej.
Pozew w postępowaniu nakazowym.
Pozew o zapłatę tytułem naprawienia szkody wyrządzonej zabezpieczeniem.
Pozew o zapłatę odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi.
Pozew o zapłatę odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.
Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządów spółki.
Pozew o zapłatę z weksla.
Pozew o zapłatę dotyczące umowy o roboty budowlane.
Pozew o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
Pozew adhezyjny o zapłatę.
Pozew o obniżenie lub podwyższenie alimentów.
Pozew o wydanie nieruchomości.
Pozew o ochronę naruszonego posiadania.
Pozew o przywrócenie do pracy.
Pozew o wydanie lokalu mieszkalnego.
Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli.
Pozew o uznanie czynności za bezskuteczną.
Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu.
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.
Pozew o unieważnienie małżeństwa.
Pozew o rozwód.
Pozew o rozwód z winy pozwanego i eksmisję.
Pozew o zniesienie ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami.
Pozew o orzeczenie separacji.
Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
Pozew o nakazanie sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.
Pozew o nakazanie przyjęcia w poczet spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Pozew w sprawie orzeczenia ustąpienia wspólnika ze spółki jawnej.
Pozew o rozwiązanie spółki jawnej.
Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej.
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Pozew o ustalenie nawiązania stosunku pracy na podstawie mowy o pracę na czas nieokreślony oraz o przywrócenie do pracy.
Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.
Pozew o przywrócenie do pracy.
Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej.
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy.
Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy.
Pozew o zapłatę z tytułu niewypłacenia przez pracodawcę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Pozew o zapłatę w przypadku naruszenia zakazu konkurencji w okresie trwania stosunku pracy.
Pozew o uchylenie kary porządkowej.
Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika za mienie powierzone.
Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin.
Pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków pracy i płacy.
Pozew o zapłatę odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa.
Pozew o zwolnienie od egzekucji z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa.
Pozew o wyłączenie z masy upadłości.
Pozew o stwierdzenie bezskuteczności umowy.
Pozew o ustalenie nieistnienia wierzytelności.


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913