kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

prawo cywilne

Kancelaria mecenasa Piotra Dyczewskiego świadczy usługi prawne dla Klientów, którym potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu - prawo cywilne. Zasadą jest aby w przystępny i prosty sposób przybliżyć Klientom, usystematyzowane w obszernych księgach Kodeksu cywilnego, instytucje prawa cywilnego, z których mogą lub powinni skorzystać w praktyce życia codziennego lub zawodowego.

Wyżej wymieniona kancelaria od 2003 roku działająca na polskim rynku, specjalizuje się w problematyce prawnej wypływającej z:

  • Części ogólnej prawa cywilnego - obejmującej podstawowe zasady odnoszące się do wszystkich działów prawa cywilnego. Chodzi tu o zasady dotyczące stosowania i interpretacji przepisów prawa lub zapisów zawartych umów, a także biegu terminów ustawowych i umownych oraz przedawnienia roszczeń.
  • Prawa rzeczowego - obejmującej normy regulujące zasady korzystania z dóbr majątkowych, gdy przedmiotem tego korzystania są rzeczy. Chodzi tu o problematykę ochrony, utraty lub odzyskania prawa własności, a także o problematykę użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  • Prawa zobowiązań - obejmującej formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej (obrót majątkowy pomiędzy podmiotami prawa cywilnego), w tym nie tylko zobowiązań wynikających z umów, ale także takich, które powstają na skutek np.: czynów niedozwolonych.
  • Prawa spadkowego - obejmującej przejście praw i obowiązków osób zmarłych na inne podmioty. Chodzi tu o problematykę spadku, dziedziczenia ustawowego, na podstawie testamentu, powołania spadkobiercy, zapisu i polecenia w testamencie, zachowku, przyjęcia i odrzucenia spadku, stwierdzenia nabycia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, dziedziczenia gospodarstw rolnych.
  • Prawa rodzinnego i opiekuńczego - mimo, że prawo to stanowi przedmiot odrębnego unormowania (odrębny Kodeks rodzinny i opiekuńczy) to opiera się ono z reguły na instytucjach Kodeksu cywilnego lub do nich odsyła, jedynie niekiedy wprowadzając odmienne rozwiązania i własne instytucje. Z tej przyczyny aby skutecznie stosować przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego w sprawach np.: o rozwód, o przyznanie władzy rodzicielskiej lub o alimenty, konieczne jest użycie Kodeksu cywilnego.

Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913