kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

prawo handlowe

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski, reprezentowana przez mecenasa Piotra Dyczewskiego, wpisanego pod numerem WA 5159 na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, pomaga w przygotowaniu pism procesowych z zakresu prawa handlowego, a także umów zawiązania spółki osobowej lub kapitałowej. Oto kilka przykładów:

Umowa spółki jawnej.
Wypowiedzenie spółki jawnej przez wspólnika.
Pozew o rozwiązanie spółki jawnej.
Pozew w sprawie orzeczenia ustąpienia wspólnika ze spółki jawnej.
Umowa spółki partnerskiej.
Umowa spółki komandytowej.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Akt zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednego wspólnika.
Pozew o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzecznej z dobrymi obyczajami.
Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Akt zawiązania i statut spółki akcyjnej.
Pozew o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej sprzecznej z dobrami obyczajami.
Pozew o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej sprzecznej z postanowieniami statutu.


Kancelaria oferuje również pomoc przy wypełnieniu Formularzy w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WA).
Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK).
Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZA).
Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZE).
Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZF).
Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZK).
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZS).
Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZH).
KRS-WM (Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-X1 (Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa).
KRS-W1 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa).
KRS-W2 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna).
KRS-W4 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna).
KRS-W5 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia).
KRS-W6 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa).
KRS-W7 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
KRS-W8 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych).
KRS-W9 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą).
KRS-Z5 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia).
KRS-ZM (Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-W3 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
KRS-W20 (Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa).
KRS-Z1 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa).
KRS-Z2 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna).
KRS-Z6 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa).
KRS-WL (Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-ZL (Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).
KRS-ZY (Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym).


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913