kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

prawo pracy

Prawo pracy - to ogół norm prawnych regulujących stosunki prawne związane z pracą zarobkową człowieka. Składa się ono z norm, określających nie tylko prawa i obowiązki stron stosunku pracy, to jest pracowników i pracodawców, ale także z norm regulujących sprawy procesowe w sporach rozpatrywanych przez właściwe organy, stosunki w jakich pozostają osoby poszukujące pracy z organami pośrednictwa pracy oraz stosunki tzw. zbiorowego prawa pracy dotyczące ruchu zawodowego pracowników i pracodawców, ustalania warunków pracy i płacy dla określonych grup pracowników oraz rozwiązywania konfliktów na tym tle między związkami zawodowymi a pracodawcami. Mając na uwadze złożoność reguł, którymi kieruje się - prawo pracy, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski, reprezentowana przez mecenasa Piotra Dyczewskiego (numer wpisu na listę radców prawnych WA 5159), przedstawia przykładowy katalog spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których świadczy usługi prawne dla Klientów:
Pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy.
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Pozew o ustalenie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz o przywrócenie do pracy.
Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.
Pozew o przywrócenie do pracy.
Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Pozew o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika.
Pozew o przywrócenie do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru.
Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej.
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy.
Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy.
Pozew o zapłatę z tytułu niewypłacenia odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Pozew o zapłatę z tytułu naruszenia zakazu konkurencji w okresie trwania stosunku pracy.
Pozew o uchylenie kary porządkowej.
Pozew o odszkodowanie w związku z odpowiedzialnością materialną pracownika.
Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin.


Więcej informacji na stronie Kancelarii www.kancelaria-dyczewski.pl

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913